ALLAH (cc)'IN EN GÜZEL İSİMLERİ (ESMA-ÜL HÜSNA)
ez - ZAHİR

Görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan.

     ANASAYFA    |   BEN KİMİM?   |   GALERİ   |   ZİYARETÇİ DEFTERİ   |   İLETİŞİM      Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. - Hz.Muhammed (sav)
Mesleki Gelişim Çalışma Notları (10.Sınıflar)
 + Yazy Byt    - Yazy Klt           

1.İletişimin ögeleri nelerdir?

 • Kaynak (verici) :
 • Alıcı (hedef)
 • Mesaj (bilgi, haber)
 • Kanal (araç)
 • Kod
 • Filtre (algı)

2.Kaynak (Gönderici ) Nedir

 • Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır. Gönderici iletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir.

3.Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir

 • Kaynak bilgili olmalıdır.
 • Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
 • Kaynak bulunduğu konumdaki rolüne uygun davranmalıdır.
 • Kaynak tanınmalıdır. Tanınmayan veya olumsuz tanınan kaynağın göndereceği mesajlar, alıcılar üzerinde gerekli etkiyi oluşturmaz.

4.Mesaj (Bilgi Haber Verme)Nedir?

Mesaj, alıcı için uyaran olarak işlev gören bir sinyal, ya da sinyaller birleşimidir.

5.Mesajın Taşıması Gereken Özellikler Nelerdir?

 • Mesaj anlaşılır olmalıdır.
 • Mesaj açık olmalıdır.
 • Mesaj doğru zamanda iletilmelidir.
 • Mesaj uygun kanalı izlemelidir.
 • Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır

6.Kanal (Araç) nedir?

Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal mesajın göndericiden alıcıya iletildiği yoldur.

7. Alıcı (Hedef) nedir?

Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Ancak, mesaj birisine ulaşmamışsa iletişim olayı gerçekleşmemiş demektir.

8. Kodlama-Kod Açma nedir?

Kodlama, basit bir el hareketinden, karmaşık bir matematik formülüne kadar çok geniş bir anlamı kapsayabilir. Bilginin, düşüncenin duygunun iletmeye uygun, mesaj haline getirilmesine Kodlama denir.

9. Dönüt(Geri besleme) nedir?

Dönüt, hedef alıcının kaynağın ilettiği mesaja verdiği cevap olarak adlandırılır.

10. Etkin iletişimin aşamaları nelerdir?

 • Hedefi bilgilendirmek
 • Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek
 • Hedefin tutum ve davranışlarını devam ettirmek

11. İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler nelerdir?

 • Dikkatleri kazanın.
 • İlgi çekin.
 • Arzu yaratın.
 • Anlaşma sağlayın.

12.işletme nedir?

İşletme; bilgi, fikir, teşebbüs, emek, para, makine, malzeme gibi iş unsurlarından hepsinin veya birkaçının bir araya getirilerek planlı olarak kurulmuş bir düzen içinde, bunlardan bir üretim veya hizmetin elde edildiği, sistemlerdir.

13.lider tipleri nelerdir yazınız ve birini açıklayınız?

 • Otokratik lider: İş görenler üzerinde baskı ve katı denetim uygulayarak sadece üretim amacını taşıyan lider tipi.
 • Liberal lider: İnsana ve üretime pek değer vermeyen sadece özgürlüğü savunan lider tipi.
 • Hümanist lider: İnsana aşırı önem veren “her şey insan için ” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipi.
 • Tatlı-sert lider : İnsana ve üretime eşit şekilde önem veren ve biraz da orta yolu benimsemiş lider tipi.
 • Demokratik lider: Kişiye maksimum düzeyde önem verilmesini savunan lider tipidir.

14. Zihinsel faaliyetler hangi süreçleri kapsar?

Algılama, Bellek, Muhakeme, Düşünme, Yetenek

15.Aşağıda verilen örnekte iletişim öğelerine örnek bir çalışma yapılmıştır sizde bu çalışmaya bir örnek veriniz.

Örnek: Akçam işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay İşletmemizde denetim yapılacaktır, herkes kolları sıvasın”. Şeklinde elektronik posta (mail)göndermiştir. Bu iletişimde öğeler şunlardır:

 • Kaynak (verici) : Ahmet Bey,
 • Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,
 • Mesaj (bilgi, haber) : denetimin yapılacağı,
 • Kanal (araç) : İnternet
 • Kod: Herkes kolları sıvasın!
 • Filtre (algı) : Herkes denetime hazırlansın!
 • Dönüt (Geribildirim): Herkesin sıkı bir şekilde denetime hazırlanması

Eğer bütün çalışanlar denetim için işlerinde hazırlığa başlamazlarsa, iletişim amacına ulaşmamış olur.

16.İletişimin Engelleri nelerdir?(en az beş tanesi sorulabilir)

 • Algılama farklıları
 • Dildeki farklılıklar
 • Gürültü engeli
 • Duygusal faktörler
 • Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk
 • Güvensizlik
 • Alıcının duygu dünyasını ayarlayamamak
 • Yetersiz bilgi
 • Eksik pekiştirme
 • Karmaşık ve aşırı teknik bir dil
 • Yüz yüze iletişim olanağı bulamamak
 • İletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak

17. Aktif dinleyici olabilmek için neler gereklidir 5 tanesini yazınız?

 • Konuşmayı kesin, hiç kimse konuşarak dinleyemez.
 • Konuşmacıya rahatlaması için kolaylık sağlayın.
 • Konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, başka şeylerle meşgul olmayın, saatinize bakmayın.
 • Dikkati dağıtan şeyleri ortadan kaldırın. Parazit konuşmaları dinlemeyin.
 • Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun,
 • Sabırlı olun başka hiçbir şey düşünmemeye çalışın.
 • Kendinizi rahat hissetmeye çalışın, hafif tutun, başka şeylerle oyalanmayın.
 • Eleştiriyi sonraya bırakın, eleştiri iletişimi engeller.
 • Soru sorun, konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açıklayın.
 • Konuşmayı bırakın, bu aşamada konuşmak çok çekici olabilir; ancak bunu yapmayın, konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin.
 • İletişimi kolaylaştırmak için iletişimin engellerini ortadan kaldırın.

18. Yüksek Motivasyonun öğeleri nelerdir?

 • Tüm çalışanların gülümseyen bakışları,
 • Diğer çalışanlara ve müşterilere içtenlikle yardımcı olma,
 • Sorumluluk alma ve paylaşma isteği,
 • Çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişim,
 • Katılım ve işbirliği,
 • Problem çözümünde işbirliği,
 • Birbirine pozitif yaklaşma ve destek olma,
 • Olumlu bakış açısı,
 • Sevgi ve saygı,
 • İşe adapte olma ve başarıyı paylaşma,
 • İşe isteyerek gelme,

19. Düşük Motivasyonun öğeleri nelerdir? 5 tanesini yazınız?

 • Asık suratlar,
 • Birbirini engelleme,
 • İşten kaçma, birbirine sorumluluk atma,
 • Hiyerarşi, gerginlik, yapay iletişim,
 • Yardımdan kaçınma,
 • Gereksiz problemler yaratma,
 • Her konunun olumsuz yönlerini görmek,
 • Nedensiz çatışmalar,
 • “Mesai bitse de gitsek” düşüncesi,
 • İşe gelirken isteksizlik

20. Yönetimin Özellikleri nelerdir?

 • Yönetimde, ulaşılması düşünülen belli bir amaç vardır,
 • Yönetim bir grup faaliyetidir.
 • Yönetimin beşeri özelliği vardır.
 • Yönetim bir işbirliği ve uzmanlaşma faaliyetidir.
 • Yönetim bir yetki faaliyetidir. Yönetimle yetkili kılınan kişi emir verme vebaşkalarının davranışlarını yönlendirme hakkına sahiptir.
 • Yönetim bir karar verme sürecidir

21. Yönetimin Temel Fonksiyonları nelerdir?

 • Planlama
 • Organizasyon (örgütleme)
 • Yöneltme (emir- kumanda)
 • Koordinasyon (uyumlaştırma-düzenleştirme)
 • Denetim (kontrol)

22. Denetim Çeşitleri nelerdir?

Dört çeşit denetim vardır

 • Önleyici denetim
 • Düzenleyici denetim
 • Bütçe denetimi
 • Proje denetimi

23. Ekşiyi, tatlıyı, tuzluyu ve acıyı dilin hangi kısımları algılar yazınız.

 • Dilin uç kısmı TATLIYA duyarlıdır.
 • Dilin ön yan kısmı TUZLUYA duyarlıdır.
 • Dilin ön arka kısmı EKŞİYE duyarlıdır.
 • Dilin arka orta kısmı ACIYA duyarlıdır.

24. . Zekâ neye denir

Zihinsel becerilere denir.

25. Kıskançlık nedir.

Kıskançlık; kendinden üstün, başarılı, güzel, mutlu, olanlara katlanamamak diye de tanımlanabilir. Kıskançlık, olumsuz duygulardan biridir. Ayrıca kıskançlık, düşmanlık ve
kızgınlık duyguları ve kendine güvenmeme ile de yakından ilgilidir.

26. Ataerkil aile ne demektir?

Babanın egemenliğine dayalı aile.

27.Eşitlikçi aile ne demektir?

Baba ve annenin eşit otoriteye sahip olduğu aile.

28.Monogami nedir?

Bir erkek ve bir kadının evlenmesiyle oluşan aile.

29.Geniş aile nedir?

Kan bağı olanlardan ve onların çekirdek ailelerinden oluşur.

30.Edinilmiş statü nedir?

Bireylerin yetenek ve becerilerine bakmadan bir statüye getirilmesi

31.Kazanılmış statü nedir?

Bireylerin başarı ve becerilerin uygun mevkilere atanması

32. Şuur (Bilinç) ne demektir?

Şuur, kişinin olayların ve çevrenin farkında olmasıdır. Kişinin kendi yaptıklarının, Düşündüklerinin, hissettiklerinin neler olduğundan haberdar olmasıyla ilgilidir. Olayları Yaşıyorken, kendisinin bilincinde olan kişi, olaydan nasıl etkilendiğini bilir. Bilinçli kişinin Çevreyle ilişkileri de iyidir. Dolayısıyla başarıları da yüksektir. “Çok bilinçli insan“ diye adlandırılan kişi, etrafında olup biteni kolaylıkla algılayan, Farkına varan ve gerçekçi olarak değerlendiren kişidir.

33. Kişilik ne demektir?

Kişilik, insanın toplumsal hayatı içinde edindiği ve onu diğer insanlardan ayırt eden alışkanlıklar, davranışlardır.

34. Maddi ve manevi kültür ne demektir?

 • Maddi kültür: Yapılarımız, tekniklerimiz, yollarımız, ulaştırma araçlarımız vb
 • Manevi kültür: Gelenek ve göreneklerimiz, ortak davranış ve tutumlarımız gibi topluluğa ait değerlerdir.

35. Kişinin yasal, maddi, manevi ve kişilik hakları nelerdir?

 • * Bir devlet topraklarında serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
 • * Yetişkin her kadının ve erkeğin istediği kişi ile evlenme ve aile kurma hakkı vardır.
 • * Mülkiyet hakkı vardır, kimse keyfi olarak mülkiyetten yoksun bırakılamaz.
 • * Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü vardır.
 • * Dernek kurma ve derneğe üye olma, sendika kurma, üye olma (silahsız ve saldırısız toplanma koşulu ile) hakkı vardır.
 • * Seçme ve seçilme hakkı vardır. Kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanabilir.
 • * çalışma, işini seçme, sosyal güvenlik, eşit iş için eşit ücret hakkı vardır.
 • * Herkes eğitim hakkına sahiptir, istediği dalda eğitim alabilir.
 • * Sağlık ve tıbbi bakım hakkına sahiptir

36. Kıskançlık nedir.

Kıskançlık; kendinden üstün, başarılı, güzel, mutlu, olanlara katlanamamak diye de tanımlanabilir. Kıskançlık, olumsuz duygulardan biridir. Ayrıca kıskançlık, düşmanlık ve
kızgınlık duyguları ve kendine güvenmeme ile de yakından ilgilidir.

37.öğrenme nedir?

Öğrenme, bilgiyi algılama, kaydetme, hatırlama ve kullanma sürecidir.

38.öğrenme ortamları nelerdir?

 •  Ailemiz,
 •  Okul,
 •  Katıldığımız eğitim programları,
 •  İş/uygulama başında elde edilen deneyim,
 •  Genel olarak yaşam,
 •  Arkadaş Çevresi, şeklinde sıralanabilir.

39.öğrenmenin yöntemleri kaç türlüdür?

 • *Görsel Ağırlıklı Öğrenenler
 • *İşitsel Ağırlıklı Öğrenenler
 • *Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı Öğrenenler

40.sunum ne demektir?

Herhangi bir konu hakkında, herhangi bir grup ya da topluluğa bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilen sözlü veya görsel iletişime “Sunum” denir.

41. Bilgi Kirliliği ne demektir?

Gelişen kitle iletişim araçları, değişen iş dünyası, gelişen şehir yaşamı giderek daha fazla bilgi üretilmesine ve yayılmasına yol açmaktadır. Bu durum daha fazla bilgiye daha kısa sürede ulaşmayı sağlamaktadır ancak bu durum bilginin güvenilirliğinin kontrolünü de zorlaştırmaktadır. Bilgi kirliliği, doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilemeyen ve kasıtlı olarak yayılan bilgidir.

42. Bilimsel araştırma ne demektir?

Bir amaca yönelik, belirli aşamalar içerisinde ve bir yöntem dâhilinde yapılan çalışmalara “Bilimsel Araştırma” denir

43. Bilimsel araştırmalar hangi amaçlarla oluşturulur?

 • • Bir Sorunu Çözmek:
 • • Yeni Bir Ürün Ortaya Koymak
 • • Yeni Bir Yöntem Geliştirmek:..
 • • Faydalılık
 • • Yeni Bir Bilgi Ortaya Koymak

44. Araştırma türlerini uygulanan araştırma yöntemlerine göre sınıflandırdığımızda, kaç grupta inceleriz?

 • Kütüphane Araştırmaları
 • Laboratuvar Araştırmaları
 • Gözleme Dayalı Araştırmalar
 • Anket Araştırmaları
 • Analitik Araştırmalar
 • Araştırma Geliştirme Araştırmaları
 • Beşeri Araştırmalar
 • Descriptif Araştırma

45. Araştırma Yöntemleri nelerdir?

 • * Deneysel Araştırma Yöntemleri
 • * Alan Araştırmaları
 • * Tanıtıcı Araştırmalar
 • * İstatistik Araştırmaları

46. Bir anket formunda bulunması gereken kısımlar nelerdir?

 • Anketi yapan kişi ya da kurumun adı
 • Anketin konusu
 • Anketin tarihi
 • Anketörün adı soyadı
 • Anketi cevaplayana ait kişisel bilgiler
 • Anket soruları
 • Anketi yapan kişi ya da kurumun haberleşme adresi

47. Anket soruları hazırlanırken hangi noktalara dikkat edilmelidir?

 • Soru tipi belirlenmelidir.
 • Soru sayısı belirlenmelidir.
 • Soruların sıralamasına özen gösterilmelidir.
 • Sorular amaca uygun seçilmelidir.
 • Soruların açık ve net olmasına özen gösterilmelidir.
 • Bilinmeyen kelimeler kullanılmamalıdır.

48. Girişimcilik karakteri üzerine yapılan araştırmalara göre bazı özel kişilik karakterleri kaç şekilde sıralanabilir?

 • Hayal gücü, vizyon ve öngörü
 • Esneklik
 • Başarı ile yetinmeyen ve yeni yarışlar için hazırlanan güdülenme
 • Başarısızlığı kabul etmeyen kişilik
 • Başarı ihtiyacı
 • Risk üstlenme
 • Cesaret
 • Yüksek kontrol yeteneği
 • Yenilikçilik

49. İnovasyon nedir açıklayınız?

İnovasyon (yenileşme) Yenileşim için toplumsal, kültürel ve yönetimsel ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması. İnovasyon icat değildir. İcatların sonuçlarından yararlanabilir; ancak, asıl önemli olan ekonomik getirisi olan henüz yapılmamış, bilinmeyen bir şeyler yapmaktır.

50. Liderliğin başlıca özellikleri nelerdir?

 • • Liderlik; isteklilik, inanç, bağlılık, gönüllülük gibi durumları kapsayan bir süreçtir.
 • • Liderlik kültürel çevre gerektirir.
 • • Liderlik bazı tinsel özelliklerin ön plana çıktığı bir süreçtir.

51. Yöneticinin özellikleri nedir?

 • • Güvenilir Olmak
 • • Güler Yüzlü Olmak
 • • Adil Olmak
 • • Şeffaf Olmak
 • • Yeterli Bilgiye Sahip Olmak
 • •Sağduyu Sahibi Olmak

52. Risk nedir?

Risk, zarar veya kayıp durumuna yol açabilecek istenmeyen bir olayın ortaya çıkma ihtimali demektir.

53.Kapsam ve içerik açısından girişimcilik türleri nelerdir?

 • İç Girişimcilik
 • Ticari Girişimcilik
 • Kadın Girişimciliği
 • Sosyal Girişimcilik
 • Kamu Girişimciliği
 • Teknoloji (Sanal Girişimcilik)

54. Sosyal girişimcinin sahip olması gereken kişisel özellikler nelerdir?

 • Sosyal girişimcinin sahip olması gereken özellikler lider bir koçun sahip olduğu ve profesyonel koçluğun kişide geliştirdiği özellikler ile dikkat çekici bir şekilde örtüşür.
 • Toplumsal sorunların farkında olmak,
 • Başarılı olma isteği,
 • Mücadelecilik ve azim,
 • Sorumluluk ve risk alabilme arzu ve yeteneği,
 • Üreticilik ve fırsatları sezebilme yeteneği,
 • Planlı çalışma ve araştırma yeteneği,
 • Başkalarıyla çalışabilmek, onlara güvenebilmek ve ilişki içerisinde olduğu kişilere güven verebilmek,
 • Eksikliğini, sınırlarını bilmek ve tavsiyelerden yararlanabilmek,
 • Zor şartlarda ağır çalışmalara hazır olmak,
 • Kendini geliştirme arzusu,
 • Başkalarını etkileyip onları da çalışmaya katabilmek

55. İş fikrinin ortaya çıkarılmasında kaç temel yolvardır?

3 temel yol vardır. Bunlar; fayda, atılım ve yeniliktir.

56. Büyük Fikirler Oluştururken Dikkate Alınması Gereken Noktalar nelerdir?

 • • Biraz araştırma yapın.
 • • Mantık tuzağından kaçın.
 • • Gözlerinizi kapayıp zihninizi kendi haline bırakın.
 • • Başka birinin bakış açısının kullanın.
 • • Olumsuz tepkilerle başa çıkın.
 • • Unutmadan önce bir yere kaydedin.
 • • İzlediğiniz yolda kalın.

57. İş Fikri Üretme Süreçleri nelerdir?

 • Hazırlık
 • Kuluçka
 • Fikrin Doğması
 • Yaratıcı Sonuçların Kabul Edilmesi ve Fikrin Gelişmesi

58. Beyin Fırtınası Tekniğinin Kullanım Alanları nelerdir?

 • • Yeni Ürün Geliştirilmesi
 • • Reklamcılık
 • • Problem Çözmek
 • •Üretim Yönetimi
 • • Proje Yönetimi
 • • Takım Oluşturma

59. Bir sorunla karşı karşıya olduğumuz zaman, sorunu çözmek için takip ettiğimiz bir aşamalar dizisi vardır bu nedir?

 • •Olguları / gerçekleri belirleyiniz.
 • •Sorunun nedenini öğreniniz.
 • •Çözümler hakkında düşününüz.
 • • Mümkün olan çözümleri bir elemeden geçiriniz.
 • • En iyi çözümü seçiniz.
 • •Seçtiğiniz çözümü uygulayınız.
 • • Başarı veya başarısızlığı değerlendiriniz.

60. insanların temel ihtiyaçları nelerdir?

 • • Yiyecek ve içecek
 • •Giyim
 • •Barınma
 • •Ulaştırma
 • •Eğlence
 • •Bilgi
 • •Arkadaşlık

61. İş fikrini gerçekleştirmek için, kendi işini kurmak amacı ile harekete geçen girişimci hangi çalışmaları gerçekleştirmek zorundadır?

 • • Araştırma
 • • Planlama
 • • Organizasyon (örgütleme)
 • • Koordinasyon çalışmalarını yapması gerekmektedir.

62. İyi Bir Planda Bulunması Gereken Özellikler nelerdir?

 • •Plan açık, net ve geçerli bir amaca yönelik olmalıdır.
 • •İşletmenin gerek iç ve gerekse dış koşullarına her zaman uyabilecek esneklikte olmalıdır.
 • •Yapılması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir.
 • •En uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • •İşletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır.
 • •Karşılaşılması beklenen aktif ve pasif direnme elemanlarını en az kayıpla giderme
 • •konusundaki tedbirleri de beraberinde getirmelidir.
 • •Plan, kapsadığı elemanlar arasında bir denge sağlayabilmelidir.
 • •İşletmenin var olan kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelidir.

63. İş Planı Neden Gereklidir?

 • • İş kurma yolunda bir rehber, bir YOL HARİTASI'DIR.
 • • İş kurmadan önce gerekli araştırma ve planlama çalışmalarının yapılmasını sağlayan bir araçtır.
 • • Bir banka ya da başka finans organizasyonundan yardım için gereklidir.
 • • Kendi işinizi iyice kavramada yardımcıdır.
 • • Son derece kullanışlı bir yönetim ve kontrol aracıdır.

Mustafa KARSLI

( 11167 ) kez okundu     -     17.12.2013    Tweetle     
 
Ziyaretçi Yorumları
( 1 ) Yorum
Tümünü Göster
HANİFİ GÜNDEŞ - K.MARAŞ - 28.03.2016 19.38
     ÇOK GÜZEL EMEĞİNİZE SAĞLIK .

Yorum Ekle
Güvenliğiniz için iP adresiniz kaydedilmektedir. Herhangi bir Hukuki Dava ile karşılaşmamak için hakaret içeren sözler ve argo kelimeler kullanmayınız.
İsim
:
Yorum
:
En fazla 400 karakter
Şehir
:
E-Posta
:
E-Posta adresi Yayınlanmaz
(Güvenliğiniz için ip adresiniz (34.236.192.4) kaydedilecektir)
  Yeni Dersleri Takip etmek istiyorum. Adresime E-Posta Gelmesini Onaylıyorum.
Android
Arduino
Bilgisayar Ağları
Bilişim Teknolojileri
C Sharp
Çalışmalar
Donanım
Evde Deney
Fireworks
Flash - Action Script 3
Gezdik ve Gördük
HTML
JavaScript
Kişisel Gelişim
Okul Öncesi Etkinlik
PHP
Scratch
Silverlight
Şanlı Tarihimiz
Yazılarım
  Zamanlanmış Duyuru/Ödev Bulunmamaktadır...  
Kişisel resim ve yazıları kullanmak yasaktır. Bunun dışındaki dersleri İsim ve Kaynak göstermek şartıyla kullanmak serbesttir.
 Aktif ziyaretçi : 3
 Bugün : 176
 Toplam : 2473691
Mustafa KARSLI - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni © 2008 - 2022  
Site Haritası

 

3