ALLAH (cc)'IN EN GÜZEL İSİMLERİ (ESMA-ÜL HÜSNA)
ez - ZAHİR

Görünen, Varlığı sayısız delillerle açık olan.

     ANASAYFA    |   BEN KİMİM?   |   GALERİ   |   ZİYARETÇİ DEFTERİ   |   İLETİŞİM      Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. - Bakara-277
Mesleki Gelişim Nisan-Haziran Çalışma Soruları (10.Sınıflar)
 + Yazy Byt    - Yazy Klt           

MODÜL: İŞ KURMA VE GELİŞTİRME

1)Esnaf nedir?
Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmayan belirli veya gezici bir iş yeri sahibidir.

2)Sanatkâr nedir?

Vücut çalışmasına dayanan bir iş yeri olan, iş yerinde sanat, hizmet ya da meslek kolunda ihtisasını değerlendiren, belirli veya gezici bir iş yeri sahibidir.

 

3)Sanayici nedir?

Makine, cihaz, alet ve tezgâh yardımı ile ham veya yarı mamul bir maddenin vasıf veya şeklini değiştiren ve kıymetlendirerek imal yapan yılda ortalama imalat makinelerinde 5, haricinde de 10 kişi çalıştıranlar sanayici sayılırlar.

 

4)Şirket çeşitlerini yazınız.

·         Adi şirket

·         Ticaret şirketleri

·         Sermaye şirketleri

·         Kooperatifler

 

5)Kamu işletmeleri nedir?

Sermayenin tamamı veya büyük bir kısmı (% 51’inden fazlası), kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelerdir.

 

6)Kamu işletmelerinin kuruluş amaçları nelerdir?

 Kamu kurumlarına gelir sağlamak

 Gelişmemiş veya az gelişmiş yörelerin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden gelişmesini sağlamak

 Ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak

 

7) Denetim çeşitleri nelerdir?

·         Önleyici denetim

·         Düzenleyici denetim

·         Bütçe denetimi

·         Proje denetimi

 

MODÜL: İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

 

8)İş güvenliği nedir?

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine iş güvenliği denir.

 

9)İş elbiselerinden 5 tanesini yazınız.

·         İş önlükleri

·         Yağmurluk

·         Tulum

·         Kimyasal risklere karşı koruyucu elbise

·         Kaynakçı önlüğü

·         Isı ve alevden koruyucu elbiseler

 

10)Koruyucu aparatların temel prensiplerini yazınız.

 Tehlike, işten uzaklaştırılmalıdır.

 Etraftakileri korumalıdır.

 Tehlikeden korunmalıdır.

 Verimi artırmalıdır.

 Kullanıcıyı korumalıdır.

 İyi monte edilmelidir.

 

11)Meslek hastalığı nedir? Açıklayınız.

Meslek hastalığı, genel anlamda bir işin yapılması sırasında mesleki etkenlerin doğurduğu, bu etkenlerin devamı hâlinde gittikçe gelişmesi nedeniyle belirli mesleklerde ve işlerde çalışanlarda görülen hastalıkları ifade eder.

 

12)Kaza Nedir?

Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölmelerine sebebiyet veren olaya kaza denilmektedir.

 

13)İş kazası olarak kabul edilen olaylardan 3 tanesini yazınız.

 Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada,

 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,

 Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

 Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermesi için ayrılan zamanlarda,

 Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında (servis) oluşursa iş kazası olarak kabul edilmektedir.

 

14)İş kazasını meydana getiren nedenleri yüzdeleriyle yazınız.

%79,5 güvensiz hareketler,  %19,5 güvensiz şartlar ve %1  nedeni bulunamayan faktörlerdir.

 

15)Yanma Nedir?

Yanma, maddenin ısı ve oksijenle birleşmesi sonucu oluşan kimyasal bir olaydır.

 

16) Yangın çeşitlerini yazarak bir tanesini açıklayınız.

 A sınıfı yangınlar, katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

 B sınıfı yangınlar, yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. Soğutma (sis hâlinde su) ve boğma (karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir.

 C sınıfı yangınlar, likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dâhil edebiliriz.

 

17)Yangının nedenlerini maddeler halinde yazınız.

·         Korunma önlemlerinin alınmaması

·         Bilgisizlik

·         İhmal

·         Kazalar

·         Sabotaj

·         Sıçrama

·         Doğa olayları

 

18)Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri alt maddeleriyle yazınız.

·         Soğutarak söndürme

o    Su ile soğutma

o    Yanıcı maddeyi dağıtma

o    Kuvvetli üfleme

·         Havayı kesme

o    Örtme

o    Boğma

o    Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması

 

19)Söndürücü maddeleri maddeler halinde yazınız.

·         Su

·         Kum

·         Karbondioksit gazı

·         Kuru kimyevi toz

·         Köpük

 

MODÜL: ÇEVRE KORUMA

 

20)Çevre nedir?

Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortam.

 

21)Çevre kirliliği nedir?

Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesidir.

 

22)  Atık nedir?

Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye bırakılan her türlü maddeye atık denir.

 

23)Atık çeşitlerini yazınız.

·         Endüstriyel atık

·         Evsel atık

·         Plastikler

·         Hastane atıkları

·         Radyoaktif atık

·         Piller

 

24)Havanın içindeki maddeleri yazınız.

·         Azot

·         Oksijen

·         Karbondioksit

·         Soygazlar

·         Ozon

 

25)Hava kirliliğinin sebeplerini maddeler halinde yazınız.

·         Şehirleşme ve konutların ısıtılması

·         Endüstrileşme

·         Motorlu taşıtlar

·         Atmosferik özellikler

·         Yeşil alanların azalması

 

26)PH değeri nedir? Açıklayınız.

 

Suyun asit veya alkali karakterde olduğunu gösterir. Saf suyun pH derecesi 7’dir. pH>7 ise bazik, pH<7 ise asitik özelliği vardır.

 

27)Su kirliliğinin nedenlerini yazınız.

·         Tarımsal faaliyetlerin neden olduğu kirlilik

·         Sanayi faaliyetlerinin neden olduğu kirlilik

·         Yerleşim yerlerindeki atıkların neden olduğu kirlilik

 

28)Toprak kirliliğinin nedenlerini yazınız.

·         Kimyasal gübre ve tarım ilacı

·         Yerleşim yerlerinin çöpleri

·         Egzoz gazları

·         Kanalizasyon suları

·         Arıtma çamuru

·         Sanayi atıkları

·         Erozyon

 

29)Gürültü nedir?

İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren önemli bir çevre kirliliği türüdür.

 

30)Doğal gürültülere 4 tane örnek veriniz.

 Yanardağ patlamaları

 Yağmur

 Şimşek

 Rüzgâr

 Zelzeleler (depremler)

 Su altı gürültüleri (zelzeleden kaynaklanan)

 

31)Enerji nedir?

Maddelerin yapısında var olan çeşitli şekillerde (yanma, düşme, sürtünme, hareket etme vb.) açığa çıkan güce enerji denir.

 

32)Türkiye’nin enerji kaynaklarından 5 tanesini yazınız.

·         Kömür

·         Petrol

·         Doğalgaz

·         Hidroelektrik enerji

·         Elektrik

·         Odun, hayvan, bitki artıkları

·         Jeotermal

·         Biyogaz

·         Güneş

·         Rüzgar

 

MODÜL: PROBLEM ÇÖZME

 

33)Zihinsel faaliyetler hangi süreçleri kapsar?

Algılama – Bellek – Muhakeme – Düşünme – Yetenek

 

34) Yetenek nedir?

Aldığımız eğitim sonucunda bilgi, beceri ve kazanımlarımızı kullanabilme gücümüzdür.

 

35)İletişim nedir?

Bilginin, fikirlerin, duyguların, becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir.

 

36)Sunum hazırlarken dikkat etmeniz gereken unsurları yazınız.

 PowerPoint’te yazı tipi boyutunuzu seçerken dikkatli olunuz.

 Başlıklarda en uygun genellikle 36-44 yazı boyutunu seçiniz.

 Metin kısmı en uygun genellikle 20-32 yazı boyutunu seçiniz.

 Gerek olmadıkça tamamen büyük harf ile yazmayınız.

 Vurgulanması istenen noktalar için italik, alt çizgi, farklı renk, yanıp sönme vb. dikkat çekici özelliklere yer veriniz.

 Zemin koyu, yazılar açık veya zemin açık yazılar koyu renkli olmasına dikkat ediniz.

 

37)Problem nedir?

Hakkında araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, tartışılacak çözümlenmemiş bir sorundur.

 

38)Problem çözme aşamalarını yazınız.

 Problemin fark edilmesi

 Problemin tanımlanması

 Hipotezlerin oluşturulması

 Problemle ilgili bilgi toplanması

 Hipotezlerin test edilmesi

 En uygun hipotezin seçilmesi

 Genel bir sonuca varılması

( 5739 ) kez okundu     -     06.05.2014    Tweetle     
 
Ziyaretçi Yorumları
( 0 ) Yorum
Tümünü Göster
Yorum Ekle
Güvenliğiniz için iP adresiniz kaydedilmektedir. Herhangi bir Hukuki Dava ile karşılaşmamak için hakaret içeren sözler ve argo kelimeler kullanmayınız.
İsim
:
Yorum
:
En fazla 400 karakter
Şehir
:
E-Posta
:
E-Posta adresi Yayınlanmaz
(Güvenliğiniz için ip adresiniz (34.236.192.4) kaydedilecektir)
  Yeni Dersleri Takip etmek istiyorum. Adresime E-Posta Gelmesini Onaylıyorum.
Android
Arduino
Bilgisayar Ağları
Bilişim Teknolojileri
C Sharp
Çalışmalar
Donanım
Evde Deney
Fireworks
Flash - Action Script 3
Gezdik ve Gördük
HTML
JavaScript
Kişisel Gelişim
Okul Öncesi Etkinlik
PHP
Scratch
Silverlight
Şanlı Tarihimiz
Yazılarım
  Zamanlanmış Duyuru/Ödev Bulunmamaktadır...  
Kişisel resim ve yazıları kullanmak yasaktır. Bunun dışındaki dersleri İsim ve Kaynak göstermek şartıyla kullanmak serbesttir.
 Aktif ziyaretçi : 1
 Bugün : 174
 Toplam : 2473689
Mustafa KARSLI - Bilişim Teknolojileri Öğretmeni © 2008 - 2022  
Site Haritası

 

1